“หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม” หนังสือที่มุสลิมรุ่นใหม่ควรอ่าน


หนังสือที่มุสลิมรุ่นใหม่ควรอ่าน “การศึกษามะกอศิด คือการทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ สารัตถะ และเป้าหมายของความเป็นมนุษย์ และการตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ชีวิต สติปัญญา สายเลือด ทรัพย์สินและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การรักษาไว้ซึ่งประการเหล่านี้สามารถการันตีสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นคน และความเป็นพลเมืองในยุคร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีนี้ถือเป็นประตูบานหนึ่งในการเข้าใจปัญหาเดิมๆ ในมุมมองใหม่ๆ จากโลกทัศน์อิสลาม เปิดพื้นที่ทางความคิดให้มุสลิมและต่างศาสนิกชนได้เข้าใจการผันแปรของโลกและ เผชิญหน้ากับความเป็นจริงรูปแบบใหม่ได้อย่างมั่นใจ” ผศ.ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกิยา “หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์และมีจุดเด่นในหลาย ด้าน โดยเฉพาะด้านเนื้อหา และถือเป็นงานแปลชิ้นแรกๆ เกี่ยวกับ “มะกอศิด อัชชะรีอะฮฺ” หรือหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม ที่ถูกถ่ายทอดเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงใน แวดวงวิชาการและแวดวงการทำงานเพื่ออิสลามในปัจจุบัน” ผศ.ดร. อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ……………………… คำสำคัญ ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลาม (หรือใช้กันอย่างผิดๆ) ส่วนมากเป็นไปในลักษณะแบบแยกส่วนโดยขาดการบูรณาการอย่างครอบคลุม, แบบตีความตามตัวอักษร โดยขาดสำนึกด้านจริยธรรม, มองแบบด้านเดียว โดยขาดการพิเคราะห์เชิงหลายมิติ, มองเรื่องราวต่างๆ ด้วยแว่นสีขาวหรือไม่ก็สีดำเพียงเท่านั้นโดยขาดการวิจารณญาณอย่างรอบด้าน, แบบรื้อทำลายมากกว่าประกอบซ่อมแซม, อาศัยการยึดติดกับความหมายของถ้อยคำตามตัวบท มากกว่าคำนึงถึงเจตนารมณ์ที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังหุก่ม (กฎระเบียบ) ของศาสนา นอกจากนั้นเรายังเห็นถึงการกล่าวอ้างอย่างเกินเลยในลักษณะ “การฟันธง” (อย่างไร้สติหรือภาวะบกพร่องทางปัญญา) และมีทั้งประเภทกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นศรัทธาในความเป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอ์ศูม) ไร้ข้อผิดพลาดใดๆ ของบรรดาอุละมาอ์มุจญ์ตะฮิดีน … Continue reading

การเมืองการปกครองในอิสลาม


การเมืองการปกครองในอิสลาม ถามโดย อาอีชะฮ์ อัสสลามมูอาลัยกุมฯ ขออนุญาตอาจารย์ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างอิสลามในฐานะศาสนาและการเมืองการปกครองในอิสลามด้วยคะ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองท่านค่ะ ตอบโดย ศ.ดร. ญาซิร เอาดะฮ์ วาอาลัยกุมุสลามฯ ถึง อาอีชะฮ์ ขอขอบคุณสำหรับคำถามและการติดต่อมาที่ Ask About Islam ของเราครับ แม้ว่าเราอาจจะได้ยินการพูดถึงข้อโต้แย้งที่มาจากนักวิชาการมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่คล้ายกัน แต่ศาสนาอิสลามและการเมืองการปกครองในอิสลามไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อิสลามในฐานะศาสนาคือสาสน์จากอัลลอฮ์ พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรสำหรับมวลมนุษยชาติ ในขณะที่ “การเมืองการปกครองในอิสลาม” คือความพยายามในการนำอิสลามมาปฎิบัติใช้ในปริมณฑลสาธารณะ/หรือชีวิตทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยกลุ่มคนชาวมุสลิม อิสลามคือวิถีชีวิตที่ปัจเจกบุคคลเลือก นี่คือความจริง และเป็นความจริงด้วยว่าเมื่อสังคม (จากปัจเจกบุคคล) ปรับใช้วิถีชีวิตแบบใดแบบหนึ่ง มันจะมีผลโดยตรงกับกระบวนการตัดสินใจและการเลือกผู้นำของสังคมนั้น หากกล่าวสั้นๆ นั่นคือการเมืองการปกครอง ดังนั้น ในทัศนะนี้ อิสลามมีอะไรเกี่ยวข้องหลายอย่างกับการเมืองการปกครองในสังคมมุสลิม ในทัศนะของผม การพูดว่าอิสลามไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการเมืองการปกครองคือการปฎิเสธคุณลักษณะประการสำคัญของศาสนาอิสลามในฐานะวิถีชีวิตที่ครอบคลุม เพราะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ระบบหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามความเข้าใจแบบเก่าที่ปฎิบัติกันแค่ในศาสนสถานเท่านั่น อย่างไรก็ตาม นักวิชาการมีข้อถกเถียงว่าอิสลามในฐานะศาสนาได้กำหนดระบบการเมืองการปกครองแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับชาวมุสลิมหรือไม่ ประเด็นนี้ถือเป็นเแหล่งที่มาของการถกเถียงในยุคสมัยใหม่นี้ ซึ่งผมจะพยายามอธิบายเป็นประเด็นๆ ตามหลักวิชาการ ดังต่อไปนี้ Ali Abdel-Raziq ผู้พิพากษาแห่งสำนักอัซฮัร ได้จุดไฟแห่งการถกเถียงเรื่องนี้ให้ร้อนขึ้นในปี ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468 หรือประมาณ 89 … Continue reading

การประท้วงผิดหลักการอิสลามหรือไม่?


การเดินขบวนประท้วงผิดหลักการอิสลามหรือ? โดย ศ.ดร.ฎอริก รอมาฎอน แปลและเรียบเรียงโดย มุสลิม วงศาวิศิษฐ์กุล   ผมได้รับจดหมายและข้อความจำนวนมากที่ถามคำถามลักษณะเดียวกันว่า “การออกมาประท้วงนั้นถูกต้องตามหลักการอิสลามหรือไม่?” ทีแรกผมคิดว่าคำถามลักษณะนี้มันล้าสมัยไปแล้ว แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะมีบางคนที่อ้างตนว่าเป็นนักวิชาการศาสนาออกมาสร้างความสับสนให้กับผู้คน

สรุปการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ วิชาอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอาน


สรุปการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ วิชา อรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอาน (ตัฟซีร) เวลาหลังละหมาดมักริบถึงอีชา วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ มัสยิดบ้านดูสน อ.ควนโดน จ.สตูล โดย อาจารย์ อับดุลอาซีด เกปัน อรรถาธิบาย บทบากอรอฮ์ (2) โองการที่ 152-154 โองการที่ 152 ความว่า ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า และจงขอบคุณข้าเถิด และจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย คำอรรถาธิบาย ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ประโยคนี้เป็นประโยคคำสั่งให้กระทำ มนุษย์ทุกคนล้วนถูกสร้างมาจากความกรุณาเมตตาของพระเจ้า การรำลึกถึงพระผู้สร้างจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ การรำลึกถึงถึงพระเจ้านั้นควรกระทำในทุกสถานที่และกาลเวลา อาจารย์ได้กล่าวว่า เรามักจะเข้าใจผิดกันว่าเวลาเราไปร้านน้ำชา ในตลาดนัด หรือสถานที่ทางสังคม เราไม่ควรกล่าวถึงพระเจ้า เพราะไม่เหมาะไม่ควร นั่นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน แทนที่เราจะพูดคุยกันเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าที่สาธารณะ เรากลับพูดเรื่องไร้สาระเป็นส่วนใหญ่ การพูดถึงพระเจ้าในที่สาธารณะเป็นการทำให้เราอยู่ในการตระหนักถึงพระองค์อยู่เสมอ และนั่นจะเตือนสติเราในการทำความดีและยับยั้งความชั่ว ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า ประโยคนี้เป็นประโยคลักษณะคำสั่งต้องกระทำเพื่อตอบสนองประโยคก่อนหน้านี้ ในประโยคนี้แสดงให้เห็นว่า หากเรากตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้า รำลึกถึงพระองค์ทุกสถานที่และเวลา พระเจ้าก็จะตอบแทนเราด้วยความดี ดั่งมีหลักฐานกล่าวไว้ว่า ทูตสวรรค์ (มาลาอีกะฮ์) … Continue reading


https://www.facebook.com/photo.php?v=10152579618780417 Retrace Ottoman EP1 Istanbul part 1/2 ย้อนรอยออตโตมัน Episode 1 อิสตันบูล ดวงประทีปแห่งสองจักรวรรดิ Retrace Ottoman Episode 1 Istanbul the Light of 2 Empires โดย Tawheed Studio Group

อิสลามและการเมือง “สีขาว” ?


อิสลามและการเมือง “สีขาว”?[1] Islam and ‘white’ Politics? ในหลายเหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับต่างๆ การแก้ใขความขัดแย้ง การบริหารจัดการท้องถิ่น หรือการเลือกอีหม่าม เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้มุสลิมหลายๆ ท่านรู้สึกและเห็นถึงความสกปรก ชั่วร้ายที่เข้ามาครอบคลุมสังคมของเรา[2] ทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างพี่น้องมุสลิม ทำให้การเสนอตัวเพื่อการเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่น่ายกย่องส่งเสริม และทำให้การเลือกฝ่ายกลายเป็นธรรมเนียมปฎิบัติทางด้านการเมืองการปกครองในปัจจุบัน ในขณะที่สังคมของเรากำลังประสบปัญหาการเมือง มีนักวิชาการ ปัญญาชนและผู้ที่ไม่เห็นด้วยการความแตกร้าวในสังคมออกมาอธิบายถึงจุดบกพร่องของประชาธิปไตย และให้ทัศนะว่า เราควรจะทำอย่างไรกับปัญหาที่มาจากระบบนอกอิสลาม เพื่อหาทางออกให้กับสังคมมุสลิม นักวิชาการศาสนาได้โอกาสในการออกมาอธิบายว่า นั่นเพราะเราไม่ทำตามระบบที่จากการอิสลาม และอิสลามเท่านั้นคือคำตอบสำหรับปัญหาทุกอย่าง[3] ดังนั้นการอธิบายปัญหาทางการเมืองจากมุมมองนักวิชาการศาสนาบางส่วนจึงให้ทัศนะว่า “ระบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นระบบนอกอิสลาม ปัญหาจะจบได้ต้องเอาอิสลามมาแก้” แต่การจะเอาอิสลามมาแก้ใขนั้นแตกต่างกันตามทัศนะของการเข้าใจหลักการที่มาจากแหล่งอ้างอิงแห่งอิสลาม (อัลกุรอานและซุนนะฮ์) หลายคนเข้าใจว่า ระบบการเมืองที่มุสลิมปฎิบัติกันในอดีตคือ ระบบการเมืองอิสลาม และเป็นการเมืองสีขาว อาจจะเป็นเพราะทุกอย่างที่ได้ชื่อว่า “อิสลาม” จะเป็น “สีขาว” หรือ “บริสุทธ์” โดยอัตโนมัติ หลายคนเรียกร้องให้เรากลับไปใช้ระบบ “ชูรอฮ์” เพราะคำว่า “ชูรอฮ์” นั้นถูกบัญญัติอยู่ในอัลกุรอานอันประเสริฐ[4] และเพราะชูรอฮ์นั้นคือสัญลักษณ์ของอิสลาม ตรงกันข้ามกับระบบประชาธิปไตย ดังนั้นบทสรุปขั้นพื้นฐานสำหรับหลายๆ ท่านคือ การเมืองสีขาวคือการเมืองที่มาจากอิสลาม และการเมืองที่มาจากอิสลามคือการเมืองที่ปฎิบัติกันมาของเหล่าบรรพชนมุสลิมตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์อิสลามโดยมีท่านศาสดามูฮัมหมัด ศ็อลฯ เป็นทั้งผู้นำทางการเมืองและด้านจิตวิญญาน … Continue reading

500 มุสลิมที่มีอิทธิพลกับโลกยุคปัจจุบัน


เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่อิสลามกำลังเติบโตได้อย่างรวดเร็วในโลกตะวันตก ที่เราควรจะรู้จักกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม บุคคลเหล่านี้ใด้ทำประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับมวลมนุษยชาติไม่มากก็น้อย เรามาดูกันว่าเขาเป็นใครกันบ้าง แล้วมีกี่คนที่เป็นคนไทยเรา และมีกี่คนที่เป็นคนดูสนบ้านเรา ดาวโหลดได้ที่นี่ Muslim500-2010-Third-Edition-001

  • เพื่อน