ข้อมูลด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกาตาร์


ข้อมูลด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกาตาร์ 1. ภาพร่วมการบริหารจัดการด้านการศึกษา ระบบการศึกษากาตาร์อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) และสภาการศึกษาชั้นสูง (Supreme Education Council -SEC) กาตาร์ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบในส่วนของภาพรวมการศึกษาเป็นหลัก ขณะที่ SEC จะรับผิดชอบในด้านนโยบาย การปฏิรูป และการพัฒนาระบบการศึกษา โดยในส่วนของระดับอุดมศึกษานั้น SEC จะรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา ตลอดจนการจัดหาืทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา 2. ภาพรวมระบบการอุดมศึกษา 2.1. กาตาร์เริ่มมีระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื่อปี 2516 โดยได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติกาตาร์ (Qatar National College of Education) ขึ้น ต่อมาในปี 2520 กาตาร์ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกาตาร์ (Qatar University) ขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวของกาตาร์ 2.2. มหาวิทยาลัยกาตาร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยในระดับปริญญาตรีนั้น ได้เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอารบิก โดยเปิดสอนในสาขาศิลปศาสตร์ (อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์) วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ … Continue reading

มหาวิทยาลัยนานาชาติ อัลบุคคอรี


แนะนำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ อัลบุคคอรี Albukhary International University (AiU) AiU เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติต้นแบบที่มีการจัดการแบบองค์กรการกุศลนิรันดร (Waqf) ตามหลักการและค่านิยมแบบอิสลาม เน้นสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแห่งยุคศตวรรษที่ 21 AiU ตั้งอยู่ที่เมืองอลอร์สตาร์ รัฐเคดาห์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีชายแดนติดกับจ.สงขลา สามารถเดินทางจากประเทศไทยได้สะดวกจากจ.สงขลา และจ.สตูล มหาลัยแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากมูลนิิอัลบุคคอรี องค์กรการกุศลในมาเลเซียที่มีบทบาทในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 โดยการอุปถัมภ์จากนักธุรกิจและเจ้าของกิจการผู้มีใจกุศลชาวมาเลเซีย นามว่า ตวนศรี ซัยยิด มุคตาร์ อัลบุคคอรี ก่อนหน้าการก่อตั้ง AiU มูลนิิธิอัลบุคคอรีได้ให้การสนับสนุนทางการศึกษากับนักศึกษาผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสจากทั่วโลก หนึ่งในโครงการนี้คือการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามมาเลเซีย (International Islamic University Malaysia) ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ และศาสตร์อื่นๆ ด้านสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการดูแลจากมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี เช่น ได้รับเงินค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าหอพัก เงินและของชำร่วยในเทศกาลต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญนอกจากเงินและวัตถุ มูลนิิธิได้เสี้ยมสอนหลักการและคุณค่าอันดีงามให้กับน.ศ. … Continue reading

  • เพื่อน